ISTORIJA

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Profesinis orientavimas vis labiau siejamas su ekonomine ir socialine politika, mokymosi visą gyvenimą strateginėmis kryptimis. Dėl šių priežasčių Europoje, o taip pat ir Lietuvoje išaugo šios srities prestižas. Atsiliepiant į Europai būdingas profesinio orientavimo plėtros tendencijas, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje profesinis orientavimas yra viena iš prioritetinių veiklos sričių, atsispindinti ir svarbiausiuose mokyklos dokumentuose: „Strateginiame plane“, „Metiniame veiklos plane“, „Ugdymo plane“. Gimnazijoje sukurta efektyvi, diferencijuota pagal amžiaus grupes profesinio orientavimo sistema, užtikrinanti kokybiškas profesinio orientavimo paslaugas. Sukurta sistema tobulinama remiantis prieinamumo, nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus, individualizavimo bei paslaugų kokybės principais.

APIE MUS


TIKSLAS

Nuosekliai ir kryptingai plėtoti šiuolaikišką, efektyvią profesinio orientavimo paslaugų sistemą gimnazijoje. Sudaryti sąlygas gimnazijos mokiniams įgyti reikalingų karjeros kompetencijų. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos mokymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais, darbdaviais bendrų interesų sandūros srityje.

VIZIJA

Modernus centras, įsitvirtinęs tarp lyderiaujančių respublikos mokyklų UKC, gebantis kiekvienam mokiniui padėti rasti atsakymus į jam rūpimus karjeros klausimus.

UŽDAVINIAI

  • Padėti UKC klientams planuoti individualią karjerą
  • Teikti UKC klientams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas
  • Organizuoti UKC klientams įvairius karjeros renginius
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais
  • Organizuoti gimnazijos mokinių profesinį veiklinimą
  • Vykdyti PO stebėseną gimnazijoje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę. Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie skatintų, plėstų ir modernizuotų paslaugų mokiniams sistemą karjeros valdymo srityje
  • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems gimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO paslaugas mokiniams, organizuoti jiems atitinkamas konsultacijas
  • Bendradarbiauti su kitais UKC ar analogiškas funkcijas atliekančiais padaliniais mieste ir respublikoje, su Lietuvos ir užsienio mokslo ir darbo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, darbdaviais.